Biz hakda

NingBo Market Union Group (Amazon bölümi)

Biz hakda

Hytaýyň import we eksport kärhanalaryndan TOP 300.
Amazon bölümi-Mu toparynyň agzasy.

2011-nji ýyldan bäri onlaýn satyjylara hyzmat edip başladyk, bu müşderiler amazon, Ebay, ETSY, Wayfair we BOL, Allegro, Otto we ş.m. ýaly dürli platformalarda satýarlar.

Bazar bileleşiginiň Amazon bölümi, jenap Tom Tang we jenap Erik Zhuang tarapyndan 2019-njy ýylyň ahyrynda EUB / Angliýa / ABŞ bazaryndaky müşderilerimize bäsdeşlik önümleri we ajaýyp hyzmatlar bilen üpjün etmek maksady bilen döredildi.

kompaniýa2

Toparymyz

Häzirki wagtda 150-den gowrak topardaşymyz, tejribeli önümleri ösdürmek topary, dizaýn topary, QA / QC topary bar - we ýaňy başlaýarys.

150+

Topardaşlar
Möwsümleýin önümleri ösdürmek topary, Dizaýn topary, QA / QC topary.

toparymyz
toparymyz
toparymyz

Näme üçin ABŞ?

Mu toparynyň Amazon bölümi

Biziň maksadymyz, elektron satyjy müşderilerimiziň her biri üçin üpjünçilik zynjyryny çözmek we hytaý önümlerini daşary ýurtly sarp edijiler bilen birikdirmek.Elektron satyjylaryň agyry nokatlarynyň nämedigini bilýäris we bäsdeşlik önümlerinden islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ajaýyp hyzmatlara bir gezeklik çözgütler hödürleýäris.Öwredilen toparlar önümlere / adamlara çykdajylaryňyzy azaltmaga we işiňiziň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek eder.

10000 + kooperatiw öndürijiler / dizaýn toparlary / önümler toparlary / QA we QC toparlary hyzmatdaşlyga başlanymyzdan soň siziň çeşmäňize öwrüler.

Esasy önümler ugry

önüm3

Aşhana we gap-gaç önümleri

önüm4

Öý bezegi

önüm1

Vanna we arassalama

önüm5

Öý guramasy we ammar

önüm2

Ro Christmasdestwo we möwsümleýin

önüm9

Öý haýwanlary

önüm10

Bag we açyk meýdanda

önüm8

Hünärmentler we kanselýariýa

önüm7

Oýnawaçlar we oýunlar

önüm6

Syýahat we sport

Biz tarapyndan döredildi

Taslama-By-Us2

MESH HABAR BASKETI

Taslama-By-Us3

Plastiki ammar kaddy

Taslama-By-Us8

GLASS SUW CUP

Taslama-By-Us5

DÜŞÜNJI GÖRNÜŞLI ÇÖZGÜLLER

Taslama-By-Us7

SOFA KLIP SY TRAHATY

Taslama boýunça

GÖRNÜŞLI HANDBAG DURMUŞ STANDY

Taryhymyz

2003-nji ýylyň ahyrynda esaslandyrylan, esasan günbatar satyjylary üçin gaty önümleri satyn almak işine hyzmat edýäris.Dünýäniň 140 ýurdunda 2200-den gowrak müşderini gurşap alýarys we bu topar yzygiderli birnäçe ýyl bäri Hytaýyň import we eksport kärhanalarynyň ilkinji 500-ligine girdi.

1999-2003Bu kompaniýa ozal söwda kompaniýasynyň DEP C ady bilen tanalýardy.
2004-2006Döredilenden soň ilkinji üç ýylda kompaniýa örän çalt ösüş gazandy we bu pudakda üstünlik gudratyny döretdi.2006-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda ilkinji golçur Korol birleşigini döretdi.
2007-2009Dünýä maliýe krizisini başdan geçirenden soň, kompaniýa ilkinji gezek durnukly ösüş döwrüne girdi, emma henizem ýyllyk ösüş depgini iki esse artdy.Kompaniýa “talyp ahlagyny” teklip etdi we 2009-njy ýylyň ahyrynda Yiwuda ilkinji lokal söwda kompaniýasy bolan Çeşme guýusyny döretdi.
2010-2012Kompaniýa ikinji çalt ösüşi başdan geçirdi we yzygiderli üç ýyl ösüş depgini 70% -den gowrak boldy. Kompaniýa 2010-njy ýylyň ahyrynda söwda toparyndan aýryldy we geçiş döwri 2011-nji ýyldan 2012-nji ýyla çenli boldy. Kompaniýa teklip etdi “Li & Fung” -dan öwreniň.
2013-2015Kompaniýa 1000 töweregi işgäri bilen ýene-de durnukly ösüş döwrüne girdi we soňra Ningbo we Yiwu-da iň uly söwda kompaniýasyna öwrüldi.
2016-2018Kompaniýa yzly-yzyna üç ýyl 20% -den gowrak ösüş depginini saklady, ýöne işgärleriň sanynda hiç hili ösüş bolmady.Adam başyna düşýän netijelilik bir gezekden gowrak ýokarlandy we iş netijeliligi hem ep-esli ýokarlandy. 2018-nji ýylyň awgust aýynda aýlyk eksport girdejisi 70 million ABŞ dollaryndan geçdi. 2017-nji ýylyň birinji ýarymynda kompaniýa Ningbo we Yiwu-dan soň Şanhaýda üçünji operasiýa merkezini döretdi. .
2019-20212020-nji ýylyň başynda dünýäde COVID-19 arassalaýyş, MU Group maskalar we ellikler ýaly epidemiýa garşy köp sanly önüm eksport etdi.Annualyllyk import we eksport mukdary 1 milliard dollardan we 1500 işgäri bilen.2021-nji ýylyň awgust aýynda Ningbo operasiýa merkezi ýokary tehnologiýaly etrapdaky Riverside binasyna göçdi.

Üç ýyllyk meýilnamamyz (2019-2023)

Biziň maksadymyz, ýakyn üç ýylda Aziýanyň iň uly satyn alyş we dizaýn toparlarynyň birine öwrülmek!Hytaýda we Aziýada satyn alyş ulgamymyzy giňeltmek we daşary ýurt kompaniýalarymyzy köpeltmek arkaly dünýädäki bölek satyjylarymyz, marka eýelerimiz we müşderilerimiz üçin has gowy hyzmatlar berip bileris!

Hyzmatdaş hyzmatdaşlar

Elektron söwda müşderileri we satyjylar

hyzmatdaşlyk2